Všeobecné obchodní podmínky

1.Rozsah platnosti

Pokud nebylo dohodnuto jinak, platí pro všechny zakázky mezi Violou Mrusek (dále jen zhotovitel) a jejími objednavateli následující podmínky. Všeobecné obchodní podmínky objednavatele jsou pro zhotovitele závazné jen tehdy, pokud je výslovně uznal.

2.Udělení zakázky

Smlouva mezi objednavatelem a zhotovitelem vzniká na základě písemné objednávky. Za písemnou formu se považuje i fax nebo e-mail, pokud bude jejich příjem potvrzen. Zhotovitel má právo svobodně rozhodnout, zda konkrétní zakázku přijme. Přijetí zakázky potvrdí objednavateli během lhůty, kterou objednavatel k tomu stanovil. Pokud objednavatel lhůtu nestanovil, potvrdí zhotovitel přijetí zakázky do 24 hodin po obdržení objednávky. Bezplatné zrušení zakázky objednavatelem je možné do zahájení práce. V případě pozdějšího zrušení je objednavatel povinen uhradit zhotoviteli vzniklé výlohy a vynaloženou pracovní dobu.

3. Povinnost součinnosti objednavatele

Objednavatel je povinen dát zhotoviteli k dispozici bez vyzvání a včas veškeré informace a podklady potřebné k řádnému provedení zakázky. K tomu patří i pojmenování kontaktní osoby. Je-li text překladu určen ke zveřejnění, je objednavatel povinen zaslat zhotoviteli ke kontrole korekturní obtah. Překladatel neručí za škody vzniklé v důsledku nedodržení těchto povinností.

4. Dodací podmínky

Forma dodávky

Pokud nebylo dohodnuto jinak, vyhotoví zhotovitel překlad kompletního výchozího textu v nejvyšší možné kvalitě. Zhotovitel poskytuje své služby podle nejlepšího vědomí a svědomí a podle zásad řádného výkonu povolání. Pokud nebyla domluvena dodávka ve speciální formě, dodávají se překlady v elektronické podobě anebo v jednom vyhotovení v tištěné verzi. Za další vyhotovení nebo zvláštní požadavky se zvlášť účtují vzniklé náklady na materiál a ostatní dodatečné náklady (nosiče dat, vázané exempláře, poštovné, náklady na kurýrní službu aj.).

Dodací lhůty

Objednavatel je povinen poskytnout zhotoviteli k provedení zakázky přiměřenou lhůtu, závislou na objemu překladu. Má-li být překlad doručen poštou, musí být pro doručení k dodací lhůtě připočteny 2 až 3 pracovní dny. Sjednané dodací termíny jsou závazné. Pokud zhotovitel zjistí, že ze závažných důvodů výjimečně nebude schopen sjednaný termín dodávky dodržet, je povinen objednavatele před uplynutím dodací lhůty a s uvedením důvodů informovat a uvést nový předpokládaný termín dodání. Nepatrné, odůvodněné zdržení neopravňuje objednavatele k odstoupení od smlouvy. Objednavatel je povinen objednaný zhotovený překlad převzít.

5. Platební podmínky

Ceny a podmínky účtování za překlady, tlumočení, korektury a přepisy textů musí být sjednány při udělení zakázky. Ceny překladů se účtují podle sjednaných jednotek (řádek, strana, slovo nebo pracovní hodina), ceny za tlumočnické služby se účtují podle denních nebo hodinových sazeb. Cestovní náklady (vynaložený čas a jízdní náklady) se účtují zvlášť.

Všechny ceny jsou uváděny bez DPH. DPH v zákonem stanovené výši se účtuje dodatečně a musí být na faktuře zvlášť uvedena.

Objednavatel je povinen za provedené výkony zaplatit v plné výši výslednou částku uvedenou na faktuře, včetně výloh. Fakturovaná částka je splatná ihned. V odůvodněných případech je zhotovitel oprávněn podmínit vydání zhotoveného překladu zaplacením honoráře v plné výši. Nebyla-li před provedením zakázky dohodnuta výše honoráře, dluží objednavatel odměnu běžnou a přiměřenou druhu a obtížnosti daného překladu. Za běžné a přiměřené se v tomto případě považují přinejmenším sazby uvedené v zákoně o soudních odměnách a odškodněních (Justizvergütungs- und -entschädigungsgesetz JVEG).

V případě dlouhodobých zakázek může zhotovitel s objednavatelem dohodnout měsíční dílčí dodávky a příslušné splátky.

Nároky z odpovědnosti za vady neopravňují objednavatele k zadržení dohodnutých plateb nebo k jejich započtení. Tyto nároky musí být uplatněny zvlášť. V případě překročení lhůty splatnosti uvedené na faktuře je zhotovitel oprávněn účtovat objednavateli upomínací poplatky a úroky z prodlení podle zákona o zrychlení splatných plateb (Gesetz zur Beschleunigung fälliger Zahlungen).

6. Reklamace

Nedostatky v překladu je objednavatel povinen uplatnit bezprostředně po jejich zjištění, a to písemně s přesným uvedením chyb. Platí přitom zákonné záruční lhůty. Zhotoviteli musí být dána možnost nedostatky odstranit. Objednavatel má nárok na bezplatné odstranění nedostatků, které překladatel prokazatelně způsobil, a to v přiměřené lhůtě.

Stylistické úpravy a přizpůsobení použitých výrazů oborové nebo firemní terminologii nejsou považovány za nedostatky, ledaže objednavatel zhotoviteli před vyhotovením překladu používanou firemní terminologii poskytl.

Na požádání zhotovitele musí být v případě uplatnění nároků na náhradu škody přenechány všechny podklady (tj. výchozí text, pomocné materiály, které byly zhotoviteli dány k dispozici, jakož i nezměněný text překladu) k posouzení nezávislému znalci. Náklady spojené s vyhotovením znaleckého posudku ponese strana, v jejíž neprospěch posudek vyzní. Bude-li zjištěno spoluzavinění druhé strany, ponesou strany náklady rovným dílem.

7. Vyloučení záruky

Zhotovitel ručí za vzniklé škody pouze v případech hrubé nedbalosti a úmyslu. Odpovědnost za škody způsobené lehkou nedbalostí nastává pouze v případě porušení podstatných smluvních povinností.

Za opoždění dodávky z důvodu mimořádných okolností, na které zhotovitel nemá vliv (doručení pošty, vyšší moc), nemůže být odpovědnost převzata.
Bude-li překlad použit k jinému účelu, než bylo dohodnuto nebo než se dá vzhledem ke konkrétní zakázce očekávat, či budou-li bez souhlasu zhotovitele provedeny na překladu změny, nárok objednavatele na náhradu škody zanikne. Za správnost překladu špatně čitelných nebo nejasně a nejednoznačně formulovaných předloh jakož i za chyby v přenosu textů zaslaných faxem zhotovitel neručí.
Zhotovitel též neručí za to, zda budou úřady mimo soudní obvod, pro který byl překladatel ustanoven, akceptovat jeho překladatelskou doložku a překladatelské razítko.

8. Autorské právo a výhrada vlastnického práva

Překladatel si vyhrazuje autorské právo k překladu.
Překlad zůstává až do úplného zaplacení majetkem překladatele. Do té doby nemá objednavatel právo překlad užívat. Zejména plánované šíření překladu (tisk, zveřejnění, poskytnutí třetím subjektům) je v tomto případě výslovně zakázáno.

Překlad může být užíván pouze k dohodnutému účelu. Jakékoli další použití vyžaduje výslovného svolení překladatele. Překladatel je oprávněn používat zaplacený překlad k interním účelům (terminologická práce). Jakékoli šíření nebo jiné použití vyžaduje výslovného svolení objednavatele.

9. Povinnost mlčenlivosti

Zhotovitel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se v souvislosti se svou činností pro objednavatele seznámil.

10. Vyšší moc

V případě zásahu vyšší moci jsou zhotovitel i objednavatel oprávněni k odstoupení od smlouvy, přičemž zhotoviteli přísluší v každém případě uhrazení nákladů, které do té doby vynaložil, a odměna za již vykonanou práci.

11. Rozhodné právo

Pro všechny zakázky a nároky, které z nich vyplývají, platí právní řád Spolkové republiky Německo. K řešení případných sporů mezi zhotovitelem a objednavatelem je věcně a místně příslušný soud podle sídla zhotovitele. Stanou-li se některá ustanovení těchto obchodních podmínek neplatnými nebo neúčinnými, nebude tím dotčena platnost ostatních ustanovení.

PDF-Logo